மலர்: 1 இதழ் : 12 ஆசீர்வாதமாய் இரு! சாபமாய் அல்ல!

 

ஆதி: 12: 16-20   தயவு செய்து வேதத்தை வாசியுங்கள்!

ஆபிராமும், சாராயும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டார்கள், வழி நடத்தப்பட்டார்கள், ஆனால் போகும் வழியில், பஞ்சம் என்ற தடை வந்தவுடன் அவர்கள் வாழ்க்கை என்னும் பயணத்தை கானானை நோக்கி தொடராமல், எகிப்தை நோக்கி தொடர்ந்தனர். அங்கு ஆபிராம் தன் மனைவியின் அழகால் தனக்கு ஆபத்து என்று எண்ணி அவளை தன் சகோதரி என்று சொல்லபோய், அவள் பார்வோனின் அரண்மனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டாள். சாராயை ஒரு கணம் நோக்கிய பார்வோன் இவள்தான் எனக்கு வேண்டும் என்று முடிவு செய்ய, பேராபத்தில் வீழ்ந்தான் ஆபிராம்.

இந்த தம்பதியினர் தேவனை மறந்தாலும், தேவன் அவர்களைக் கைவிடவில்லை. தான் ஆபிராமோடு செய்த உடன்படிக்கையினிமித்தம் கர்த்தர் பார்வோனின் குடும்பத்தை மகா வாதைகளால்  வாதித்தார். கர்த்தர் ஆபிராமை பூமியிலுள்ள வம்சங்களுக்கெல்லாம் ஆசிர்வாதமாயிருக்கும்படி அழைத்திருந்தார். ஆபிராம் சென்ற இடமெல்லாம் பலிபீடம் கட்டி தேவனை மகிமைப் படுத்தினான், ஆனால் இந்த எகிப்துக்கு வந்த போது அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியவுமில்லை , தேவனுக்கு பலிபீடம் கட்டவும் இல்லை, தன்னை சுற்றி இருந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து மீள  தேவனை நாடவுமில்லை. அதனால் அவன் எகிப்து மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இராமல், பார்வோன் வீட்டாருக்கு சாபமாக மாறினான்.

அருமையான சகோதரிகளே நாம் நம் குடும்பத்தாருக்கும், நம்மை சுற்றியுள்ள சமுதாயத்துக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோமா? அல்லது ஒரு சாபமாக இருக்கிறோமா? தேவனை  விட்டு ஓடுகிறாயா? தேவனுக்கு பலிபீடம் அமைத்து அவருக்கு துதி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறேடுக்காமல், அவரை மகிமைப்படுத்தாமல் வாழ்கிறாயா?  எந்த இடத்தில் அவரை விட்டு விலகினாய் என்று நினைத்து மனம் திரும்பு. இல்லையெனில் நீ ஆசிர்வாதமாக  அல்ல சாபமாக மாறி விடுவாய்.   

ஆபிராம் தேவனை  நோக்கத்  தவறினாலும், தேவன் அவனை நோக்கினார், இந்த தம்பதியினரை, வந்த பேராபத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். விசுவாசம் என்னும் பள்ளியில் ஒரு பெரிய பாடத்தைக் கற்றுக் கொண்டவனாய் எகிப்தை விட்டு புறப்பட்டு கானானை நோக்கி சென்றான் ஆபிராம்.

அவ்வாறு புறப்படும் போது ஆபிராம் இன்னும்  ஒரு தவறு செய்தான். அவன் வாழ்க்கையில் பெரும்பாதிப்பை உண்டாக்கிய அந்த மகா பெரிய குற்றம் என்ன?  தொடர்ந்து நாளை பார்ப்போம்.

ஜெபம்:

ஆண்டவரே! உமக்கு மகிமை செலுத்தாமல் வாழும்போது நான், என்னை சுற்றிலுமுள்ளவர்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதமாயிராமல், சாபமாகத்தான் இருப்பேன் என்று உணர்கிறேன். உமக்கு மகிமையை ஜீவிக்க இன்று எனக்கு உதவி தாரும்.   ஆமென்!

 

                                               தொடர்ந்து மலரும்……….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s