மலர்:1 இதழ்:! 29 அன்று நடந்ததது இன்றுமா?

 

ஆதி:  25: 20 “ மலடியாயிருந்த தன் மனைவிக்காக ஈசாக்கு கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தான்; கர்த்தர் அவன் வேண்டுதலைக் கேட்டருளினார். அவன் மனைவி ரெபெக்காள் கர்ப்பந்தரித்தாள்”.

மறுபடியும் சரித்திரத்தின் சக்கரங்கள் அதே பாதையில் சுழன்றன!

சாராளின் மருமகளாகிய ரெபெக்காள்  மலடியாயிருந்தாள். சாராள் எத்தனை வருடங்கள் வேதனையிலும், கண்ணீரிலும், நிந்தனையிலும் காத்திருந்து தன் வாழ்க்கையின் பெரும் பாகத்தை வெறுமையாகவே கழித்தாள் அல்லவா? அதே வேதனை இந்த குடும்பத்தில் மறுபடியும் நேரிட்டது.

ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னவெனில், ஆபிரகாம் தம்பதியினர் தாங்களே இதற்கு விடை கண்டு பிடிக்க முயன்று தோல்வியுற்றனர் , ஆனால் ஈசாக்கு தம்பதியினரோ கர்த்தருக்கு காத்திருந்து  விடை பெற்றனர். இதற்கு காரணமென்ன?

ஈசாக்கு தன் சிறுவயதில் தன் மாற்றுத்தாய் ஆகாரை அறிவான். ஆகார் மூலமாய் தன் தாய் அனுபவித்த நிந்தைகளும் வேதனைகளும் அவனுக்கு தெரியும். ஆகாரையும், இஸ்மவேலையும் வீட்டை விட்டு அனுப்பும் போது தன் தகப்பன் பட்ட வேதனைகளையும் அறிவான். இவைகள் அவனுக்கு எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருக்கு காத்திருக்க வேண்டும் என்ற முதலாவது பாடத்தை அவனுக்கு புகட்டியிருந்தது.

அவன் இந்த நீண்ட கர்த்தருக்கு காத்திருத்தல் காலத்தில் தன் தேவைகளை தேவனிடத்தில் முறையிடுவதென்ற இரண்டாம் பாடத்தைக்  கற்றுக் கொண்டான். பிள்ளை வேண்டுமென்ற ஆத்திரத்தில் இன்னொரு பெண்ணைத் தேடி ஓடாமல், கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு தன் தேவைகளோடு ஓடுகிறான்.

கர்த்தருக்கு காத்திருத்தல் என்பது நம்முடைய ஆசைகள் நிறைவேறவேண்டும் என்ற எண்ணத்தை மாற்றி அவருடைய சித்தம் நிறைவேறவேண்டும்  என்று காத்திருத்தல் ஆகும்.

கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி ஜெபித்த ஜெபத்துக்கு பதிலே ரெபெக்காளின் கருவில் உருவாகிய இரட்டை பிள்ளைகள். இப்பொழுது ஈசாக்கின் வயது 60. அவனுக்கு   40 வயதில் திருமணமாயிற்று. இருபது வருடங்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருந்தான் என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம்.

ஆதியாகமம் முழுவதும், தேவனுடைய மக்கள் பலர் தங்கள் ஜெபத்துக்கு பதிலுக்காக காத்திருந்தனர்.

ஆபிரகாமும் சாராளும்   25  வருடங்கள் காத்திருந்தனர்.

ஈசாக்கும் ரெபெக்காளும் 20 வருடங்கள் காத்திருந்தனர்.

யாக்கோபு தன் மனைவிகளுக்காக 14 வருடங்கள் காத்திருந்தான்

யோசேப்பு தன் குடும்பத்தொடு இணைக்கப் பட   25   வருடங்கள் காத்திருந்தான். 

சங்:  31: 15  ல் “ என் காலங்கள் உமது கரத்திலிருக்கிறது” என்று பார்க்கிறோம்.

நம் காலங்களை தமது கரத்தில் வைத்திருக்கிற தேவன் உன் ஜெபத்துக்கு பதிலளிக்க ஒரு நொடியும் தாமதியார். தக்க சமயத்தில் உனக்கு பதிலளிப்பார்.

ஜெபம்:

தேவனே என் ஜெபத்துக்கு பதில் தாமதமாக வந்தாலும் அது தக்க சமயத்தில் வரும் என்று விசுவாசிக்கிறேன். பொறுமையோடு என் தேவைகளை உம்முடைய சமுகத்தில் அர்ப்பணிக்க கிருபை தாரும்.  ஆமென்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s