ஜெபக்கூடாரம்!

 

     தேவ தூதன் மூலமாய் பதிலை வரவழைத்த ஜெபம்!

 

தானியேல்: 9: 21 – 23  அப்படி நான் ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கும்போதே, முதல் தரிசனத்திலே நான் கண்ட புருஷனாகிய காபிரியேல், வேகமாய்ப் பறந்து வந்து, அந்திப்பலியின் நேரமாகிய வேளையிலே என்னைத் தொட்டான்………… ஆதலால் நீ வேண்டிக் கொள்ளத் தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டது, நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன்…..

 

 

தானியேல் ஒரு சாதாரண மனிதன் தான். அவன்  ஜெபித்துக்  கொண்டிருந்த  போது தேவன் அந்த ஜெபத்துக்கு  பதிலை,  தம்முடைய சமுகத்தில் நின்று  ஊழியம் செய்யும் காபிரியல் என்னும் தூதன் மூலமாய் அனுப்புகிறார்.     நாம் தேவனுடைய பார்வையில் எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள்!

தாமதியாமல் தேவனுடைய ஜெபக்கூடாரத்துக்குள் வாருங்கள், நம்முடைய தேவைகளை அவரிடம் கூறுவோம்! ஒரு மணி நேரமாவது இன்று தேவனுடைய சமுகத்தில் செலவிடுவோம்.

முக்கியமான ஜெபக்குறிப்புகள் இருக்குமானால் premasunderraj@gmail.com  என்ற விலாசத்துக்கு அனுப்புங்கள். கர்த்தர் இந்த நாளை நமக்கு ஆசிர்வதிப்பாராக!

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s