கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

மலர் 7 இதழ்: 445 தயங்காதே! கேள்!

யோசுவா: 15:18 அவள் புறப்படுகையில் தன் தகப்பனிடத்தில் ஒரு வயல்வெளியைக் கேட்க வேண்டும் என்று அவனிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு, கழுதையின் மேலிருந்து இறங்கினாள்.

நாம் கடந்த சில நாட்களாக காலேப் என்கிற உலகத் தகப்பனுடைய அடையாளங்களிலிருந்து  நம்முடைய பரலோகத்தகப்பனைப் பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம்.

முதலாவதாக தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை உள்ளும் புறமும் ஆராய்ந்து பார்த்து, சிறந்தவைகளைத் தெரிந்து கொள்பவர் என்று அறிந்தோம்.

இரண்டாவதாக தேவனுடைய அன்பு கடலின் அளவிட முடியாத பரப்பளவுக்கு ஒப்பானது என்று பார்த்தோம்.

மூன்றாவதாக காலேபிடத்தில் நம் பரம தகப்பனுடைய அடையாளமாக நாம் பார்த்தது என்றும் குறையாத பெலன்.

நான்காவதாக உலகத்தகப்பனான காலேபிடமிருந்து நாம் நம் பரலோகத்தகப்பனுடைய அடையாளமாகக் கண்டது என்றும் மாறாத உண்மையுள்ள தன்மை!

ஐந்தாவதாக நம் எதிரிகளை முறியடிக்க நம் தேவன் வல்லவர்  என்பதை உணர்ந்தோம்.

ஆறாவதாக தன் செல்ல மகளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுக்க ஆவலாயிருக்கும் ஒரு நல்ல தகப்பனின் அடையாளத்தை தான் நாம் காலேபின் வாழ்க்கையிலிருந்து நம்முடைய பரம தகப்பனின் அடையாளமாகக் கண்டோம்.

காலேபின் மகள் அக்சாள், காலேபின் சகோதரனின்  மகனாகிய ஒத்னியேல் என்பவனைத் திருமணம் செய்தாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. திருமணத்தன்று இரவு அவன் அக்சாளிடம் அவள் தகப்பனாகிய காலேபிடம் ஒரு வயல்வெளியை கேட்கச் சொன்னான் என்று வேதாகம வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.ஒருவேளை மருமகனாகிய அவன் பண ஆசையில் கேட்கிறான் என்று எண்ணிவிடக் கூடாதல்லவா? அதனால் அவன் மனைவியைக் கேட்கும்படி சொன்னான் என்பது அவர்கள் கணிப்பு. அதுமட்டுமல்ல, அவள் கேட்குமுன்னரே அவள் தகப்பன் அவள் கேட்பதற்கு மேலாகக் கொடுப்பார் என்பதும் அவனுக்குத் தெரியும்.

திருமணம்  முடிந்து அவள் புறப்படுகையில் அவள் காலேபிடம் நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலத்தை கேட்கிறாள். அவளுக்கு தன் தகப்பனிடம் கேட்க எந்தத் தயக்கமும் இல்லை! இவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறாரே, இதை எப்படிக் கேட்பேன் என்று ஒரு துளியும் தயங்கவில்லை. தன் பிள்ளைகள் கேட்பதை சந்தோஷமாகக் கொடுக்க ஆயத்தமாயிருக்கும் தன் தகப்பனிடம், கேட்பதை பெற்றுக் கொள்வோம் என்ற விசுவாசத்துடன் நெருங்கினாள்.

அக்சாள் நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலத்தைக் கேட்டவுடன் அவள் தகப்பனாகிய காலேப், அவளுக்கு கீழ்ப்புறத்திலும், மேற்புறத்திலும் நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்களைக் கொடுத்தான் என்றுப் பார்க்கிறோம்.

உலகத்தகப்பனாகிய காலேப் தன் மகள் கேட்டவைகளைத் தயக்கமில்லாமல் கொடுத்தவிதமாய் நம் பரம தகப்பனும் நாம் ஜெபத்தில் அவரிடம் கேட்ப்பவைகளைக் கொடுக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறார். இதைத்தான் இன்று நாம் காலேபின் வாழ்க்கையிலிருந்து கற்றுக் கொள்கிறோம்.

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு, பரம பிதாவின் தயவைப் பற்றிக் கூறும்போது,  (லூக்கா:11:11-13 )” உங்களில் தகப்பனாயிருக்கிற ஒருவனிடத்தில் மகன் அப்பங்கேட்டால் அவனுக்கு கல்லைக் கொடுப்பானா?மீனைக் கேட்டால் மீனுக்குப் பதிலாய்ப் பாம்பைக் கொடுப்பானா?   அல்லது முட்டையைக் கேட்டால், அவனுக்குத் தேளைக் கொடுப்பானா? பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உஙகள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளைக் கொடுக்க அறிந்திருக்குபோது, பரம பிதாவானவர் தம்மிடத்தில் வேண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவியைக் கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்றார்.

ஒரு தயக்கமும் வேண்டாம்! பரம பிதாவின் சமுகத்துக்கு உன் தேவைகளுடன் நெருங்கு! நீ கேட்கும் முன்னரே உன் தேவைகளை அறிந்த அவர், நீ கேட்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அக்சாளைப் போல அவருடைய சமுகத்தில் சென்று ஆசீர்வாதத்தை தேடு!

 

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s