கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

இதழ்: 877 இன்று நீ சொஸ்தமாக வேண்டுமென்று விரும்புகிறாயா?

யோசுவா: 15:18 காலேப் (அவளைப்) பார்த்து உனக்கு என்ன வேண்டும் என்றான்.

யோவான்: 5:6 (இயேசு) அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டுமென்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார்.

இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த பூமியில் வாழ்ந்த போது, தான் சென்ற இடமெல்லாம் நோயாளிகளை சொஸ்தமாக்கினார் என்று நான்கு சுவிசேஷங்களும் கூறுகின்றன. அப்படிப் பட்ட சம்பவங்களில் ஒன்றுதான் பெதஸ்தா குளத்துக்க்கரையில் 38 வருடங்களாகக் காத்திருந்த ஒரு மனிதனை சுகமாக்கியது.

அன்றைய நாட்களில், நோய் என்பது ஒருவனுடைய பாவத்தினால் வரும் தண்டனை என்று மத தலைவர்கள் போதித்து வந்தனர். பெதஸ்தா குளத்தில் தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது முதலில் எவன் குளத்துக்குள் இறங்குகிறானோ அவனுக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்பது அந்த மக்களின் விசுவாசமாயிருந்தது. ஒருநாள் இயேசுவானவர் அந்தப்பக்கமாய் வரும்போது 38 வருடமாய் நோய்வாய்ப் பட்டிருந்த இந்த மனிதனைக் கண்டு, நீ சொஸ்தமாக வேண்டுமென்று விரும்புகிறாயா என்றார்.

38 வருடமாய் வருந்திக்கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனிடம் இந்தக் கேள்வியை கேட்கும்போது, அதற்கு என்ன பதிலை எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? அவர் அந்த வாக்கியத்தை முடிக்கும் முன்பே  என்னுடைய பதில் ” ஆம்” என்றிருக்கும்.

இந்தக் சம்பவத்துடன் நாம் காலேபை எப்படி ஒப்பிட முடியும்? நாம் யோசுவாவிலிருந்து காலேபைப் பற்றி அல்லவா படிக்கிறோம்? என்று நீங்கள் கேட்கலாம்!

இன்று நான் கொடுத்துள்ள வேதாகமப் பகுதியில் உள்ள இரண்டு வசனங்களையும் கவனித்துப் பாருங்கள்!

உனக்கு என்ன வேண்டும் ,  வேண்டுமென்று விரும்புகிறாயா என்ற வார்த்தைகள் இந்தக் கதையை நமக்கு ஒப்பிட்டுக் காண்பிக்கின்றன!

காலேபின் மகளாகிய அக்சாள், காலேபின் சகோதரன் மகனாகிய ஒத்னியேலைத் திருமணம் செய்கிறாள். அவள் புறப்படும்போது தன் தகப்பனிடம் ஒரு வயல் வெளியைக் கேட்பேன் என்று தன் கணவனிடம் கூறிவிட்டுத் தன் கழுதையிலிருந்து இறங்குகிறாள். அவளைக் கண்டதும், அவள் வாயிலிருந்து வார்த்தை புறப்படுமுன்னரே, காலேப் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்பதைப் பார்க்கிறோம். அதற்கு, உன் உள்ளத்தின் வாஞ்சை என்ன, உன் ஆசை என்ன என்று எனக்கு சொல் என்று அர்த்தமாம்.

அக்சாள் வாய் திறந்து கேட்குமுன்னரே அவள் வாஞ்சையை நிறைவேற்ற ஆசைப் பட்டான் அவள் தகப்பனாகிய காலேப். இதைத்தான் நாம் நம்முடைய பரமத் தகப்பனிலும் கண்கிறோம்.

ஏசாயா 65: 24 ல் நம்முடைய பரம பிதாவானவர் ” அவர்கள் கூப்பிடுகிறதற்குமுன்பே நான் மறுஉத்தரவு கொடுப்பேன்; அவர்கள் பேசும்போதே நான் கேட்பேன்” என்றார்.

அதுமட்டுமல்ல, நாம் கேட்பதற்கு முன்பே நமக்கு பதிலக்க காத்திருக்கும் நம் பரமபிதாவை நமக்கு வெளிப்படுத்தவே, கர்த்தராகிய இயேசுவானவர், இந்த பூமியில் வாழ்ந்தபோது , தன்னுடைய ஊழியக்காலம் முழுவதும், தம்முடைய பிள்ளைகளின் தேவைகளை அறிந்து, அவர்கள் வாய்த்திறந்து கேட்குமுன்னரே உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று அவர்களுடைய வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றினார்.

தேவனாகிய கர்த்தருடைய சமுகத்துக்குள் நீ வரும்போதே உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கர்த்தர் உன் உள்ளத்தின் வாஞ்சைகளை நிறைவேற்ற ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார். இன்று நம்மை பயமுறுத்திக் கொண்டிருக்கும் இந்தக் கொள்ளை நோயினின்று நம்மை இரட்சிக்க வேண்டுமென்று கேட்போமா?

உனக்கு என்ன வேண்டும்! அவரிடம் சொல்! நிறைவேற்றுவார்!

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s