கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

இதழ்:1495 குடும்ப ஜெபம் உங்களை ஒன்றுபடுத்தும்!

யோவான் 17:10,11 என்னுடையவைகள் யாவும் உம்முடையவைகள், உம்முடையவைகள் என்னுடையவைகள்,அவர்களில் நான் மகிமைப்பட்டிருக்கிறேன். நான் இனி உலகத்திலிரேன், இவர்கள் உலகத்திலிருக்கிறார்கள், நான் உம்மிடத்திற்கு வருகிறேன். பரிசுத்த பிதாவே நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள் நம்மைப்போல ஒன்றாயிருக்கும்படிக்கு நீர் அவர்களை  உம்முடைய நாமத்தினாலே காத்துக்கொள்ளும்.

தாவீதின் குடும்பத்தைப் பற்றி நாம் படிக்கும்போது அவனுடைய குடும்பத்தில் ஒருவருக்கொருவர் இருந்த இடைவெளிதான் இன்று என் மனதுக்கு வந்தது.

தாவீதுக்கும் அவன் பிள்ளைகளுக்கும் இருந்த இடைவெளி, அவன் பிள்ளைகளுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் இருந்த இடைவெளி இவற்றைப் பார்க்கும்போது இப்படியும் ஒரு குடும்பமா என்று நினைக்கத் தோன்றுகிறது. ஆரம்பத்தில் ஒரே குடும்பமாய்க் காணப்பட்டாலும், அவர்களுக்குள்ளே ஏற்பட்ட பொறாமையும்,  புரிந்து கொள்ளா தன்மையும், சுயஇச்சைகளும், வெறுப்பும்தான் இதற்கு காரணம்.

இன்று உங்களுடைய குடும்பத்திலும் இப்படிப்பட்ட இடைவெளி உண்டு என்று நான் அறிவேன். இடைவெளி என்று நான் சொல்லும்போது நீங்கள் ஒரே வீட்டுக்குள் இருந்தாலும் ஒன்றாய் உட்கார்ந்து சாப்பிடக் கூட நேரமில்லாமல் வாழ்கின்றீர்களே அதைப்பற்றிதான் சொல்கிறேன்.

அதனால்தான் இடைவெளி அல்லது ஒதுங்கி வாழ்தல் என்ற வார்த்தைக்கு எதிரான ஒற்றுமை என்ற வார்த்தையை இன்று ஆவியானவர் எனக்கு விளக்கிக் காட்டினார்.

இந்த ஒற்றுமை என்ற வார்த்தைதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறது. இன்றைய வேதாகமப் பகுதியில் அவருடைய பிதாவோடு தாம் ஒன்றாயிருப்பதைப்பற்றிக் கூறுகிறார். ஒன்று என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் ஒன்றும் தெரியாதது அல்ல என்று நினைக்கிறேன். இது எண் 1 போல நேரான அர்த்தம் கொண்டது. இதில் ஆண் பால் பெண்பால் என்ற வேற்றுமைகூட இல்லை. ஒரு நிமிஷம் பவுல் இதைப்பற்றி என்ன கூறுகிறார் பாருங்கள்!

யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றுமில்லை. அடிமையென்றும் சுயாதீனனென்றுமில்லை. ஆணென்றும் பெண்ணென்றுமில்லை. நீங்களெல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள். (கலா:3:18)

நான் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இந்த எண் ஒன்றைப் போன்ற கிறிஸ்துவை நம்முடைய வாழ்வில் முதலில் வைப்போமானால் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற இடைவெளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து விடும். நம்மில் ஒருசிலர் பழைய காயங்களின் தழும்பை மறக்க முடியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு முதலிடம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும்போது காயங்கள் ஆறும்!  பல வருடங்கள் பிரிந்து வாழ்ந்த எத்தனையோபேர் கிறிஸ்துவினால் இணைந்ததைப் பார்த்திருக்கிறேன்.

ஆம்! நன்மையான வாழ்வு என்பது எந்த குற்ற உணர்ச்சியுமில்லாமல் வாழ்வது என்று பார்த்தோம்!  இடைவெளி இல்லாமல் ஒருவரோடொருவர் நெருங்கி வாழ்வதும் நன்மையான வாழ்வுதான்.

கிறிஸ்துவை தலையாகக்கொண்டு நம்முடைய குடும்பத்தில் ஒற்றுமையைக் கொண்டுவருவோம். உங்கள் கணவருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள இடைவெளி குறையட்டும்! பிள்ளைகளோடு நெருங்கி  ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொண்டு வாழ ஆரம்பியுங்கள்! கர்த்தராகிய இயேசு மட்டுமே இந்த ஒற்றுமையை உங்கள் குடும்பத்தில் கொண்டுவர முடியும்! குடும்ப ஜெபம் உங்களை ஒற்றுமைப்படுத்தும்!

கிறிஸ்துவில் ஒன்றுபட்டால் உண்டு நன்மையான வாழ்வு!

கர்த்தராகிய இயேசு இன்று இந்த வார்த்தைகள் மூலம் ஆசீர்வதிப்பாராக!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s