Tag Archive | சோதோம்

இதழ்: 811 நீ எங்கே தங்கியிருக்கிறாய்?

ஆதி: 33:18 “ யாக்கோபு பதான் அராமிலிருந்து வந்தபின் கானான்தேசத்திலிருக்கிற சாலேம் என்னும், சீகேமுடைய பட்டணத்திற்கு அருகே  சென்று பட்டணத்திற்கு எதிரே கூடாரம் போட்டான்.”

கீழ்படிதலினால் வருகிற கஷ்டங்களை விட கீழ்ப்படியாமையினால் வரும் கஷ்டங்கள் மிகவும் அதிகம் என்று ஒருவர் கூறியிருக்கிறார்.

 இது நமக்கும் தெரிந்த உண்மையே, ஆனாலும் நம்மில் பலருக்கு கீழ்ப்படிதல் என்றால் அறவே பிடிக்காது. பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிய பிடிக்காது, பெரியவர்களுக்கு அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க பிடிக்காது. சிலருக்கு யாரும் புத்தி சொன்னால்  கூட பிடிக்காது. பெற்றோர் புத்தி சொன்னால், எனக்கு வீட்டில் சுதந்திரம் இல்லை என்று  வாலிபர் எண்ணுகிறார்கள்.

இதே போலத்தான் நாம் தேவனிடமும் நடந்து கொள்கிறோம். கர்த்தர் தமது வார்த்தையின் மூலம் நமக்கு புத்தி சொல்லி, நாம் அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டுமென்று எதிர்பார்க்கிறார். ஆனால் நாம், கடவுளுக்கு நாம் ஜாலியாக இருப்பது பிடிக்கவில்லை என்று நினைக்கிறோம். இப்படித்தான் அன்று ஏவாள் நினைத்தாள், இன்று நாமும் நினைக்கிறோம்.

இங்கு யாக்கோபு என்ன செய்கிறான் பாருங்கள்! கர்த்தர் அவனை ஆதி:31:13 ல். பெத்தேலுக்கு போகும்படியாகவும், பின்னர் ஈசாக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த (எபிரோன்) இடத்துக்கு போகும்படியாகவும்  கட்டளையிடுகிறார். ஆனால் நாம் இன்றைய வசனத்தில் பார்க்கிறோம்,  அவன் சீகேமுடைய பட்டணத்திற்கு அருகே கூடாரம் போட்டது மட்டுமல்லாமல், அங்கே ஒரு நிலத்தை விலைக்கும் வாங்குகிறான்.  அவனும் அவன் குடும்பமும் அந்த ஊரிலே வசதியாக வாழ ஆரம்பிக்கிறார்கள்.

கர்த்தர் யாக்கோபின் ஜெபத்தை கேட்டு , அவன் வாழ்வையும், அவன்  பெயரையும் மாற்றி, அவன் சகோதரன் ஏசாவோடு ஒப்புரவாக்கி , இம்மட்டும் வழிநடத்தி வந்தாரே, அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து முப்பது மைல் தூரமே உள்ள பெத்தேலுக்கு போவதில் என்ன தாமதம்? 

சீகேமில் ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டி தேவனுக்கு சாட்சியாக இருந்தானே என்று நாம் நினைக்கலாம். ஆனால்  வேதம் கூறுகிறது ( I சாமு 15:22)  பலிகளால் நாம் கர்த்தரைப்  பிரியப்படுத்த முடியாது, கீழ்ப்படிதலையே அவர் விரும்புகிறார் என்று.

கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்காமல், கீழ்ப்படியாமல் போனதால், இந்த குடும்பம் மறுபடியும் பல இன்னல்களுக்குள்ளாயின. ஆபிரகாமும் சாராளும் கானானுக்கு செல்லாமல் எகிப்துக்கு சென்றதால் பட்ட கஷ்டங்கள் போல, லோத்து, சோதோமுக்கு முன்னால் கூடாரம் போட்டதால் வந்த கஷ்டங்களைப் போல, யாக்கோபின் குடும்பம் சீகேமுக்கு அருகில் கூடாரம் போட்டதால் அனுபவித்தனர்.

யாக்கோபு அங்கே தரித்திருந்ததால் தான் , அவன் மகள் தீனாள், அந்த தேசத்து வாலிபனால் கற்பழிக்கப்படுகிறாள், மற்றும் யாக்கோபின் இரு குமாரர் கொலையாளிகளாகிறார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. என்ன கொடுமை? 

தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத இந்த குடும்பத்தில், பிள்ளைகள் தேவ பயமின்றி வளர்ந்தனர். இந்நேரம் யாக்கோபு பெத்தேலுக்கு போய் சேர்ந்து தன் பிள்ளைகளை தேவனுக்குள் வழி நடத்தியிருக்க வேண்டும், அப்படி செய்யாமல் இந்த புறஜாதியினரிடம் ஏன் தங்கியிருக்க வேண்டும்?

நாம் இன்று என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்?  எங்கே கூடாரமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம்? யாக்கோபின் வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு நல்ல பாடம் அல்லவா? தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடு! கீழ்ப்படி!  கீழ்ப்படிதல் உனக்கு என்றும் நன்மையையும், தேவனுக்கு என்றும் மகிமையையும் கொடுக்கும்! 

ஜெபம்:நல்ல ஆண்டவரே! உம்முடைய சத்தத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, கீழ்ப்படிகிறவர்களாய் எங்களை மாற்றும். ஆமென்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

இதழ்: 742 தேவையா? இச்சையா?

2 சாமுவேல் 12: 4    அந்த ஐசுவரியவானிடத்தில் வழிப்போக்கன் ஒருவன் வந்தான். அவன் தன்னிடத்தில் வந்த வழிப்போக்கனுக்கு சமையல் பண்ணுவிக்க, தன்னுடைய ஆடுமாடுகளில் ஒன்றைப் பிடிக்க மனதில்லாமல், அந்த தரித்திரனுடைய ஆட்டுக் குட்டியைப் பிடித்து அதைத் தன்னிடத்தில்வந்த மனுஷனுக்கு சமையல் பண்ணுவித்தான் என்றான்.

ஆதியாகமத்தில் நாம் ஆபிரகாமின் குடும்பமும், லோத்தின் குடும்பமும் பலுகிப் பெருகிப்போனதைப் பார்க்கிறோம். இருவரும் பெரிய ஆஸ்தியை சேர்த்துவிட்டனர், அவர்களுடைய ஆடு மாடுகளுக்கு இடம் கொள்ளவில்லை. அதனால் ஆபிரகாம் தன்னுடைய குமாரனைப்போல இருந்த லோத்தை அழைத்து நமக்குள் எந்தப் பிரச்சனையும் இல்லாமல் உனக்குப் பிரியமான இடத்தை நீ பிரித்து எடுத்துக் கொள் என்றான்.

லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்துப்பார்த்து யோர்தானின் சமனான வெளியைத் தெரிந்துகொண்டான். மிகவும் செழிப்பாக காணப்பட்ட அங்குதான் சோதோம் என்ற பட்டணமும் இருந்தது.

லோத்து உயரமான இடத்திலிருந்து பார்க்கும்போது,  நல்ல நீர் வளமுள்ள பச்சை பசேலென்ற சமவெளி ஒரு பெரிய தோட்டம் போலவும் சோதோமின் பள பளவென்ற வாழ்க்கை மிகவும் அழகாகவும் தெரிந்ததால், அவன் சோதோமை நோக்கி தன் கூடாரத்தைப் போட்டான் என்று வாசிக்கிறோம். ( ஆதி:13)

கண்ணுக்குத் தெரியும் அழகான வாழ்க்கை மீது கொண்ட  மோகம் ஆபிரகாமின் சகோதரன் மகனாகிய லோத்தை தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனாகிய ஆபிரகாமை விட்டும், ஆபிரகாமின் தேவனாகிய கர்த்தரை விட்டும் பிரித்து விட்டன. பின்னர் லோத்தின் குடும்பத்துக்கு நடந்தது நமக்குத் தெரிந்ததே!

லோத்து உயரமான இடத்திலிருந்து சோதோமைப் பார்த்தற்கும், தாவீது உய்ரமான இடத்திலிருந்து பத்சேபாளை பார்த்தற்கும் எந்த வித்தியாசமும் தெரியவில்லை! இருவரும் பெரிய பணக்காரர்கள்! பணத்தின் மேட்டிமையால் தாங்கள் விரும்பியதை அடைய ஆவல்.

இதைத்தான் நாத்தான் கூறும் கதையில் வரும் பணக்காரனும் செய்கிறான். பணத்தின் மேட்டிமையிருந்து அவன் கண்களை நோக்கிப் பார்த்தபோது அவ்னுக்குத் தென்பட்டது அந்த ஏழையின் அழகான செல்ல ஆட்டுக்குட்டிதான். அதை அடிக்க முடிவு செய்து விட்டான். இது அவனுடைய தேவை இல்லை! இச்சை!

ஆனால் மிகவும் உயரத்திலிருந்து தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்ததை லோத்தும், தாவீதும், இந்த பணக்காரனும் மறந்து விட்டார்கள்.

நீ இன்று உயரத்திலிருந்து  எதைப் பார்க்கிறாய், எது உன் கண்களில் பச்சையாக தெரிகிறது, எதை நீ அடைய இச்சிக்கிறாய், என்பதை கர்த்தர் மிகவும் உயரத்திலிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை மறந்து விடாதே! உன்னுடைய தேவை என்பது வேறு, இச்சை என்பது வேறு! இதை கர்த்தர் நன்கு அறிவார்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்