Tag Archive | பேதுரு

இதழ்: 794 மிகுந்த இரக்கங்கள் உடையவர்!

சங்:51: 1 தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இரங்கும். உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரியும்.

தேவனாகிய கர்த்தர் ஏன் தாவீதை நேசித்தார்?  இந்தத் தலைப்பை தாவீது எழுதிய சங்கீதங்களின் மூலம்,  சில வாரங்கள் படிக்கப்போகிறோம் என்று சொல்லியிருந்தேன். இன்று இரண்டாவது நாள்!

சங்கீதம் 51 ஐ நாம் வரி வரியாகப் படிக்கும்போது அதின் பின்னணியை நாம் மறக்கக்கூடாது. இதை எழுதிய ராஜாவாகிய தாவீது, யூதாவுக்கும், இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜா. இந்த சங்கீதத்தில் தாவீது எழுதிய வரிகள் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனுடைய வாழ்வில் நேரிடையாக சந்தித்ததை அவன் உணர்ந்ததின் பிரதிபலிப்பு தான்.

தாவீது பத்சேபாளுடன் பாவம் செய்தபின் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை சந்திக்க நாத்தான் தீர்க்கதரிசியை அனுப்பினார் என்று படித்தோம். அவர் தாவீதுக்கு நெருங்கியவர்,  தைரியமாக சிங்காசனத்தின் முன் நின்று ராஜாவிடம், தேவன் அவன் செய்த யாவையும் அறிவார் என்று சொன்னார். அவர் தாவீதிடம் நீயேதான் அந்த மனிதன் என்று குற்றம் சாட்டினார்.

ஒருநிமிஷம்! தாவீதுடைய போதகர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். உபசரணைக்கு பின்னர் போதகர் தாவீதை நோக்கி, தாவீதே நீ ஒரு விபசாரி, நீ ஒரு கொலை காரன், நீ ஒரு பொய்யன்! என்று சொல்வது போல் இல்லை!

தாவீது நினைத்திருந்தால் ஒரு நிமிடத்தில் நாத்தானுடைய உயிரை எடுத்து இருக்க முடியும்! ஆனால் தாவீது அதை செய்யவில்லை!  உண்மையை சுமந்து வந்த நாத்தானை அழித்து விடாமல், தாவீது தேவனிடம்,தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இரங்கும் என்று அவரைப்பற்றி நன்கு அறிந்த அவருடைய கிருபையை நாடுகிறான்.

இது எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்று! தான் செய்த தவறுக்கு காரணம் சொல்லவில்லை! குற்றத்தை வேறொருவர் மேல் சுமத்த முயலவில்லை!  அல்லது நான் கர்த்தருக்காக எவ்வளவு காரியங்களை செய்திருக்கிறேன் என்று வாதாடவில்லை! கர்த்தர் அவனுடைய பாவத்தை சுட்டிக்காட்டியவுடன், அவன் குற்றத்தை உடனே ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தருடைய தயவையும், கிருபையையும் நாடுகிறான்!

தாவீது தன்னைத் தாழ்த்தி, அவர் பாதத்தில் விழுந்து,  தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இரங்கும். உமது மிகுந்த இரக்கங்களின்படி என் மீறுதல்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரியும் என்று கதறியவுடன் இரக்கமே உருவான தேவனாகிய கர்த்தர் அவனைத் தன் கரத்தில் தூக்கி ஏந்தியிருப்பார்!

கர்த்தர் மிகுந்த இரக்கங்கள் கொண்டவர் என்று அவன் அறிந்ததால், தோல்வியின் உச்சத்தில் வெட்கி, நாணி தன்னுடைய தகப்பன் தன்னைக் கைவிடமாட்டார் என்று அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தவுடன், கர்த்தர் அவனை தவறிப்போன  ஒரு மகனாகக் கண்டு தூக்கி எடுத்தார்.

ஆம்! கர்த்தர் தாவீதை நேசித்தார் ஏனெனில் அவன் தேவனாகிய கர்த்தரின் பிள்ளை!

தாவீதைப் போல கர்த்தர் நம்முடைய பாவங்களை திருத்தும்போதும், அவர் மிகுந்த இரக்கம் உள்ளவராக நமக்குத் தம்முடைய இரக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். இன்று நீ அவரை விட்டு ஒடிக்  கொண்டிருக்கலாம், அவருக்குக் கீழ்ப்படியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உன்னைத் தம்முடைய மிகுந்த இரக்கங்களால் தம்முடைய பிள்ளையாகப் பார்க்கிறார். அவருடைய கிருபையை நீ காணும்படி செய்கிறார். உன்னைத் தம்முடைய மென்மையான கரத்தால் தொடுகிறார்!

கர்த்தர் தாவீதை நேசித்ததில் ஆச்சரியமே இல்லை! அவர் என்னையும் தம்முடைய மிகுந்த இரக்கங்களால் நேசிக்கிறார் என்பதை நான் அறிவேன்!

நீ அவரை அறிவாயா? அவர் மிகுந்த இரக்கம் உள்ளவர்! கிருபை உள்ளவர்! அவரண்டை நீ வரும்போது தம்முடைய மென்மையான கரத்தால் உன்னைத் தொடுவார்!

ஒரு சிறிய ஜெபம் உன் வாழ்க்கையை மாற்றும்! ஜெபிப்பாயா?

கள்ளனைப்போல கதறுகிறேன் என்னை மன்னியும்!

பேதுருவைப்போல கதறுகிறேன் என்னை மன்னியும்!

கல்லால் அடிக்கப்படவிருந்த பெண்ணைப்போல் புலம்புகிறேன் என்னை மன்னியும்!

உம்முடைய மிகுந்த இரக்கங்களால் என்னை மன்னியும்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இதழ்: 760 ருசித்து பாருங்கள்!

2 சாமுவேல் 12:23 ….கர்த்தர் எனக்கு இரங்குவாரோ, எப்படியோ, என்று உபவாசித்து அழுதேன்.

இந்த 2 சாமுவேல் 12 ம் அதிகாரத்தில் நம்முடைய பரமபிதா ஏதோ நமக்கு சத்து நிறைந்த உணவு  கொடுப்பது போல புதைந்திருக்கிறது இந்த அருமையான வசனம்.

தாவீது தன்னுடைய ஊழியரைப்பார்த்து தன்னுடைய குழந்தை உயிரோடு இருந்தபோது உபவாசித்து அழுததைப்பற்றிக் கூறும்போது, ஒருவேளை கர்த்தர் அந்தக் குழந்தை மேல் இரக்கம் காட்டுவாரோ என்று நினைத்ததாகக் கூறுகிறான்.

இங்கு தாவீது கர்த்தருடைய இரக்க குணத்தின்மேல் சந்தேகப்பட்டு இதைக் கூறவில்லை. தாவீதின் வாழ்க்கையில் கர்த்தருடைய இரக்கத்தையும் தயவையும் அதிகமாக அனுபவித்தவன் அவன். தன்னுடைய வனாந்திர வாழ்க்கையில் காடு மேடு, மலை பள்ளம் என்று சவுலுக்கு பயந்து ஓடிய காலத்தில் தாவீது இந்த வசனத்தை எழுதினான்.

சங்: 34:8 கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்துப் பாருங்கள், அவர்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்.

கர்த்தர் கொடுக்கும் இரக்கம்  என்ற விருந்தை ருசித்தவன் அவன். அதனால் அவனுக்கு இரக்கமே உருவான தேவன் தன் குழந்தை மேல் இரங்குவார் என்ற எண்ணம் தான்.

மிகச்சிறிய தீர்க்கதரிசன புத்தகமாகிய யோவேல் 2:13 ல்

நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களையல்ல, உங்கள் இருதயங்களைக் கிழித்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இடத்தில் திரும்புங்கள், அவர் இரக்கமும், மன உருக்கமும், நீடிய சாந்தமும், மிகுந்த கிருபையுமுள்ளவர், அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாயிருக்கிறார்.

என்று பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இந்தக் கிருபையை அனுபவித்திருந்தார். மூன்றுமுறை மறுதலித்த பின்னரும் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட மாபெரும் கிருபை!

பாவியாகிய என்மேல் இரக்கம் காட்டி அவருடைய பிள்ளையாக்கிய கிருபை!

தாவீதும் இந்தக் கிருபையைத்தான் அனுபவித்திருந்தான். அதனால்தான் கர்த்தரிடத்தில் கிருபையைத் தேடி சென்றான். தன்னுடைய எல்லாத் தவறுகளுக்கும் மத்தியில், தாவீது தேவனுடைய இரக்கத்தைத் தேடினான்.

தேவனுடைய கிருபையை உங்கள் வாழ்க்கையில் ருசித்தது உண்டா? அவரை விட்டு பின்வாங்கி ஓடிய போதும் கரம் நீட்டி அணைத்த கிருபை!

ஒருவேளை இன்னும் ருசிக்காமல் இருப்பீர்களானால், இன்று அவரிடம் வாருங்கள்! உங்கள் இருதயங்களைக் கிழித்து அவருடைய கிருபாசனத்தண்டை வரும்போது, அவர் நல்லவர் என்பதை ருசிக்க முடியும்! தாவீதைப்போல, பேதுர்வைப்போல, என்னைப்போல எப்படிப்பட்ட பாவியையும் மன்னிக்க வல்லவர்! வந்து ருசி பாருங்கள்!

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

 

இதழ்: 634 ஏன் இந்தக் கோபம்!

1 சாமுவேல் 25: 10-13  நாபால் தாவீதின் ஊழியக்காரருக்கு பிரதியுத்தமாக, தாவிது என்பவன் யார்? ஈசாயின் குமாரன் யார்?….  நான் என் அப்பத்தையும், தண்ணீரையும் என் ஆடுகளை மயிர்க்கத்தரிக்கிறவர்களுக்காக நான் அடித்து சமையல் பண்ணுவித்ததையும் எடுத்து, இன்ன இடத்தார் என்று நான் அறியாத மனுஷருக்குக் கொடுப்பேனோ என்றான். தாவீதின் வாலிபர் தங்கள் வழியேத் திரும்பி, மறுபடியும் தாவீதினிடத்தில் வந்து, இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் அவனுக்கு அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது தாவீது தன் மனுஷரைப்பார்த்து: நீங்கள் அவரவர் உங்கள் பட்டயத்தைக் கட்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றான்…. தாவீதும் தன் பட்டயத்தைக் கட்டிக்கொண்டான். ஏறக்குறைய நானூறுபேர் தாவீதுக்குப் பின்சென்று புறப்பட்டுப் போனார்கள்.

நாபால் ஒரு முட்டாள்த்தனமான பொல்லாத மனிதன் என்று நாம் பார்த்தோம். தாவீது அவனுடைய வேலைக்காரருக்குக் காட்டிய கருணையை அவன் மதிக்கவில்லை என்று இன்றைய வேதாகமப்பகுதி கூறுகிறது.

நாபால்   தாவீதுக்கு அளித்த பதிலைக் கேட்டவுடன் இவன் ஒரு புத்திகெட்டவன், இவனிடமிருந்து என்ன பதிலை எதிர்பார்க்க முடியும் என்ற எண்ணம்தான் நமக்கு வந்திருக்கும். புத்திசாலியான தாவீதும் அப்படி நினைத்து அவனைப் பொருட்படுத்தாமல் விட்டிருக்கலாம். தாவீது ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு இவன் ஒரு ஆளா, இவனைப்போல முட்டாளிடம் நான் தவறாக, என் உதவிக்கு பதிலை எதிர்பார்த்துவிட்டேன் என்று நினைக்காமல் போனதுதான் எனக்குமட்டுமல்ல, உங்களுக்கும்கூட இன்றைய பாடமாக அமைகிறது.

எத்தனையோ முறை நானும்கூட இப்படி நடந்து கொள்வதுண்டு! ஒருவருடைய பொல்லாத குணத்தை நான் நன்கு அறிந்தபின்னும், அவர்கள் என்னைப்பற்றி ஏதாவதுகூறிவிட்டார்கள் என்று கேள்விப்படும்போது உடனே கோபம் வந்துவிடுகிறது.  இந்தக் கோபம் நமக்கு எவ்வளவு கெடுதி தெரியுமா? நமக்கு கோபத்தை வர வைத்ததே அந்த சம்பவத்தைவிட நம்முடைய கோபம் நம்மை கடுமையாக பாதிக்கும்.

தாவீது தன்னுடைய ஊழியக்காரர் தன்னிடம் நாபால் கூறியதைச் சொன்னபோது சற்று அமைதியாக இருந்து, தன்னுடைய ஊழியரையும் அமைதிப்படுத்தியிருக்கலாம். எல்லோருடைய நாவையும் அடக்கியிருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட சூழலில் கர்த்தர் தன்னிடம் எதை விரும்புவார் என்று சற்று எண்ணியிருக்கலாம். அவனுடன்  இருந்த ஊழியரை சமாதானப்படுத்துவற்குப் பதிலாக தாவீது, பட்டயத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று கட்டளைக் கொடுத்தான்.

இதைப்படிக்கும்போது இன்னொரு சம்பவமும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. கர்த்தராகிய இயேசுவைப் பிடிக்கவந்தவர்களைப் பார்த்ததும் பேதுரு பட்டயத்தை உருவினாரே அது தான். ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் பேதுருவை நோக்கி உன் பட்டயத்தை உறையிலே போடு என்றார் என்பது நமக்குத் தெரியும்.

நாபாலுக்கும் தாவீதுக்கும் நடுவே யாரும் வராதிருந்தால் எத்தனை உயிர்களின் இரத்தம் தரையிலே சிந்தியிருக்கும் என்று யோசித்துப் பாருங்கள். நாபால் செய்த காரியத்தை  நிச்சயமாக நான் சரியென்று சொல்லவில்லை!  ஆனால் அதைப்பழிவாங்க தாவீது ஆத்திரத்தில் எடுத்த முடிவுதான் எனக்கு சரியென்றுத் தோன்றவில்லை. நாபாலுக்கு நான் யாரென்று காட்டுகிறேன் என்று தாவீது நினைத்ததுதான் சரியென்றுத் தோன்றவில்லை.

அதேசமயம் தாவீது நாபாலை மன்னிக்க முடிவு எடுத்திருந்தால் எப்படியிருந்திருக்கும்! அதுதானே தாவீதின் குணம்!  கர்த்தரைக் கேட்காமல் முடிவு எடுக்கமாட்டானே! பட்டயத்தை எடுங்கள் என்று கூறுமுன் சற்று யோசித்திருக்கலாம்!

இந்த சம்பவம் பரலோக தேவன் நாம் தவறிவிடாமல் நம்மைப் பாதுகாக்க, வழிநடத்த நமக்கு அளிக்கும் இன்னொரு பாடம்! தாவீதைப்போல நாம் கோபத்தில் செயல் படாமல் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டுமென்பதே கர்த்தருடைய ஆவல்.

யாரோ ஒருவர் கூறியதைப் போல ‘கோபம்வந்தால் பத்துவரை எண்ணுங்கள்! மிகவும் கோபம் வந்துவிட்டால் நூறுவரை எண்ணுங்கள்!’

 

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்