கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

HE IS LISTENING!

On this Sunday morning,as I closed my eyes to pray, I remembered a statement my daughter made at a friend’s house where we had lunch yesterday. She was telling her friend that Daddy always prays loud but Mummy is quiet when she prays! So true! Both of us are so different in our way to… Continue reading HE IS LISTENING!