கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

He is our Provider!

Every morning, even before the sun rises in the sky, as I open my door for a morning walk in our corridor, just above my head I hear a sound of flapping wings and a caw caw to invite my attention. They have a nest on our coconut tree in the yard. These scavengers feast… Continue reading He is our Provider!