கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

HE IS TRULY TRUSTWORTHY

On this Sunday evening as I was reflecting personally on my relationship with a God whom I have learned to trust, I saw our helper carrying food to feed our two dogs Asher and Casper.  These two  are dependent and rely on us for everything. Everyday at 5 p.m they wait for their food. Why?… Continue reading HE IS TRULY TRUSTWORTHY