Archives

இதழ்: 697 விசேஷமான எதிர்பார்ப்பு!

2 சாமுவேல்: 7: 15  உனக்கு முன்பாக நான் தள்ளிவிட்ட சவுலிடத்திலிருந்து என் கிருபையை விலக்கினது போல அவனைவிட்டு விலக்கமாட்டேன்.

பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்ற தாவீதிடம் கர்த்தருக்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லும் கர்த்தருக்கு உன்னிடமும் பெரிய எதிர்பார்ப்பு உண்டு!

சங்கீதம் 139:16 ல் என் கருவை உம் கண்கள் கண்டது.  என் அவயங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாதபோதே அவைகள் அனைத்தும்…. உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது என்ற தாவீதின் வார்த்தைகள் எனக்கு பயத்தைக் கொடுக்கும் வார்த்தைகள். உங்களைப்பற்றி எனக்குத் தெரியாது ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் கருவில் உருவாகும் போதே என்னைத் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார், என்னுடைய வாழ்வில் அவருடைய நோக்கம் பெரிது என்று எண்ணும்போது எனக்கு சற்று பயம் தான் வரும்.

தேவனை நேசிக்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையிலும் அவர் மிகப்பெரிய நோக்கம் வைத்திருக்கிறார்.

அதுமட்டுமல்ல! இஸ்ரவேல் மக்களும் கூட தாவீதிடம் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு வைத்திருந்தனர். தாவீதின் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் பலவகைகளில் அருளப்படுவதைக் கண்ட மக்கள் தாவீது எப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தனர். தாவீதுடைய நடை, உடை, பாவனையெல்லாம் கர்த்தரை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தனர்.

தாவீதிடம் கர்த்தருடைய குணமான இரக்கம், தயவு போன்ற நற்குணம் நிறைந்து காணப்பட்டது. தாவீதின் நற்குணங்களைக் கண்ட மக்கள் தாவீதின் தேவனாகியக் கர்த்தரின் குண நலன்களை தாங்களும் அடைய வேண்டினர். ஒருவரையொருவர் அன்புடன் நடத்தினர். இஸ்ரவேலை சுற்றியுள்ள மக்களும் இதைக் காண முடிந்தது.

தாவீது தேவனை நோக்கிப்பார்த்து, அவரால் கனம் பெற்றபோது, அவனையும் அவன் சந்ததியையும் அவர் ஆசீர்வதித்தபோது, அவன் எப்படிப்பட்ட சாட்சியை தன் மக்கள் முன்பு வைக்கிறான் பாருங்கள்!

ஆனால் அப்படிப்பட்ட விசேஷமாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒருவன் சரீரப்பிரகாரமான பாவத்தில் விழுந்தபோது அவனுடைய ஜனம் மட்டுமல்ல, அவர்களை சுற்றியிருந்த அனைவரும் தாவீதையும், அவனுடைய தேவனையும் கூட பரிகாரம் செய்தனர்.

இது நம்மை எச்சரிக்கும் காரியம் அல்லவா? கர்த்தர் உன்னை நேசிப்பதால், உன்னை ஆசீர்வதிப்பதால், உன்னோடு பேசுவதால், உன்னை நோக்கிப்பார்க்கும் உன் குடும்பமும், உன்னுடைய சமுதாயமும் உன் வாழ்க்கையின் மூலம் அநேக காரியங்களைக் கற்றுக் கொள்ள ஆவலாய் உள்ளனர். ஆனால் உன்னுடைய சாட்சி தவறும் போது நீ மட்டுமல்ல, உன் தேவனாகிய கர்த்தரும்கூட பரிகாரத்துக்குள்ளாகிறார்.

நான் கருவாய் உருவானபோதே என்னைக்கண்ட தேவன் என் வாழ்க்கையில் என்ன நோக்கம் கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கும்போது அதைத்தான் நானும் என் வாழ்க்கையின் நோக்கமாகக் கொள்ளவேண்டும் என்று ஜெபிப்பேன்! நீங்கள் எப்படி?

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

Advertisements

இதழ்: 696 தலைமுறைக்கான ஆசீர்வாதம்!

2 சாமுவேல்: 7: 12 உன் நாட்கள் நிறைவேறி, நீ உன் பிதாக்களோடே நித்திரைபண்ணும்போது, நான் உனக்குப் பின்பு உன் கர்ப்பப்பிறப்பாகிய உன் சந்ததியை எழும்பப்பண்ணி அவன் ராஜ்யத்தை நிலைபடுத்துவேன்.

இங்கு தாவீதுக்கு கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான வாக்குத்தத்தைக் கொடுப்பதைப் பார்க்கிறோம். அவனுடைய தலைமுறைக்கான ஆசீர்வாதம். தாவீது தன்னுடைய வேலைகளை விட்டு இளைப்பாறி, கர்த்தரோடு உறவாடி அவரை நோக்கிப்பார்த்தபோது கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம்.

தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இடம்பெற்ற பெண்கள்மீது அதிக அக்கறையும் பாசமும் காட்டியதாகத் தெரியவில்லை. கணக்கில்லாத பெண்களை மணந்தும், மறுமனையாட்டிகளாகக்கொண்டும் திருமண பந்தத்தை அவமதித்தான். அப்படியானால் இந்த வாக்குத்தத்தம் எப்பொழுது அவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது என்று நாம் நினைக்கலாம். கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கும் வாக்குத்தத்தைப் போலத்தான் தாவீதிடமும் நீ என்னை பின்பற்றினால் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னுடைய சந்ததியையும் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கூறுகிறார்.தேவனாகிய கர்த்தர் மேல் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைக்கப்படும்போது மட்டுமே இந்த ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்படும்.

ஆனால் நாம் நம் வாழ்க்கையில் நம்முடைய சுய சித்தத்தின்படி வாழ ஆரம்பிக்கும்போது, நமக்குப் பிரியமானபடி வாழும்போது அதற்குரிய பலனும் நம்மைத்தொடரும் என்பதை நாம் மறந்தே போகிறோம். இதற்கும் தாவீதின் பிள்ளைகள் தான் நமக்கு உதாரணம்!

சில உணவு வகைகள் நமக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது என்று  தெரிந்தும், கண்களையும், நாவையும் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நாம் உண்டு விட்டு அதன் விளைவை அனுபவிப்பது இல்லையா? இதற்கு யார் பொறுப்பு ஆக முடியும்? நம்முடைய முடிவின் விளைவுதானே!  ஆம் அப்படித்தான் தாவீதின் பிள்ளைகளும் நடந்து கொண்டனர். அவர்களுடைய தகப்பனாகிய தாவீதை எதிர்ப்பதாக நினைத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை மரணத்துக்கு உட்படுத்தினர்!

இன்று நாம் தேவனகிய கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு எவ்வளவு நன்றியுடையவர்களாக இருக்கிறோம்!  அவர் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு வாக்கையும் நாம் பற்றிகொண்டு நடக்கிறோம் அல்லவா? உன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உன்னோடு இருப்பேன் என்ற வாக்குத்தத்தம் எனக்கு ஒவ்வொருநாளும் புதிய பெலத்தைக் கொடுக்கிறது. உன் பிள்ளைகளையும், பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிப்பேன் என்ற வாக்குத்தத்தம் என்னை தேவனை நன்றியோடு நோக்க செய்கிறது. அவரையே என் வாழ்க்கையின் மையமாக்க வேண்டும் என்ற ஆவலைத் தூண்டுகிறது.

இன்று உங்கள் பிள்ளைகள் எப்படி வளர்கிறார்கள்? சந்திரனைப் பிடிக்க ஆவலைப் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறீர்கள் ஆனால் பரலோகத்தில் கால் வைக்கும் ஆவலைக் கொடுக்கிறீர்களா?

 

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

இதழ்: 695 எவைகள் முக்கியம்?

2 சாமுவேல்: 7: 8,9  இப்போதும் நீ என் தாசனாகிய தாவீதை நோக்கி: சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நீ இஸ்ரவேல் என்கிற என் ஜனங்களுக்கு  அதிபதியாயிருக்கும்படி, ஆடுகளின் பின்னே நடந்த உன்னை நான் ஆட்டுமந்தையை விட்டு எடுத்து, நீ போன எவ்விடத்திலும் உன்னோடே இருந்து, உன் சத்துருக்களையெல்லாம் உனக்கு முன்பாக நிர்மூலமாக்கி, பூமியிலிருக்கிற பெரியோர்களின் நாமத்துக்கு ஒத்த பெரிய நாமத்தை உனக்கு உண்டாக்கினேன்.

2 சாமுவேல் 7: 8-29 தேவனுடைய சித்தத்துக்குள் நாம் நடக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி அமையும் என்பதை போதிக்கும் ஒரு வேதாகமப் பகுதியாகும்.

தாவீது தன் கண்களை மேல் நோக்கிப் பார்த்து தேவனுடைய பெட்டி நிரந்தரமாகத் தங்கும் ஒரு ஆலயம் எழுப்ப வேண்டும் என்று தரிசனம் கண்ட பின், தேவனாகிய கர்த்தர் தாவீதுடைய நண்பனும், தீர்க்கதரிசியுமாகிய நாத்தான் மூலம் பேசிய காரியம் என்னவெனில், தாவீதிடம் சொல்லு, அவன் அல்ல! நானே அவனைத் தெரிந்துகொண்டேன்!, ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்த அவனை என்னுடைய ஜனங்களுக்கு ராஜாவாக உயர்த்தினேன். சமன்வெளியில் அவனோடு இருந்த நான் சிம்மாசனத்திலும் அவனோடு இருப்பேன்!

எத்தனை பெரிய வாக்குத்தத்தம்! தாவீது தன் வாழ்வில் தேவனை மையமாக வைத்து, தேவனுடைய பணியைத் தன் தரிசனமாக கொண்டவுடன் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருப்பதாக வாக்களிக்கிறார். தாவீது தரிசனமில்லாமல் அலைந்து கொண்டிருந்தபோது அவனுக்கு இந்த வாக்குத்தத்தம் அளிக்கப்படவில்லை. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய அவன் சிந்திக்க ஆரம்பித்தபோதுதான் அளிக்கப்பட்டது.

தாவீது தேவனுடைய சித்தத்தின் கீழ் வாழ ஆரம்பித்தவுடன் அவனுக்கு கஷ்டமே வராது என்றுதானே கடவுள் சொன்னார்.  கர்த்தர் அவன் சத்துருக்களையெல்லாம் நிர்மூலமாக்குவேன் என்று சொன்னாரே!  அப்படியானால் நானும் என்னை தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்புக்கொடுத்து விட்டால் எனக்கு துன்பமே வராது அல்லவா? என்று நீங்கள் கேட்கலாம்!  உங்களுக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் அதற்கு என் பதில், நிச்சயமாக அப்படியல்ல என்பதுதான்.

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூறியவிதமாய், முதலாவது தேவனுடைய இராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூட கொடுக்கப்படும். ( மத்:6:33)

இவைகளெல்லாம் என்றால் எவைகள்? கஷடமில்லாத, துன்பமில்லாத வாழ்க்கையா?  இல்லை! நிரந்தரமான தேவ பிரசன்னம்! எல்லாவற்றிலும், எல்லா நேரங்களிலும் நம்மோடிருக்கும் பிரசன்னம்!

ஒருவேளை இன்று தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான் நம்மிடம் வந்து தாவீதைப்போல கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று சொல்வாரானால் நாம் எதை கர்த்தரிடம் எதிர்பார்ப்போம்? நிரந்தரமான அவருடைய பிரசன்னத்தையா அல்லது இலகுவான உலக வாழ்க்கையையா?  எவைகள் முக்கியம்? யோசித்துப் பார்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

இதழ்: 694 மேல் நோக்கிய தரிசனம்!

2 சாமுவேல் 7: 2,3 ராஜா தீர்கதரிசியாகிய நாத்தானை நோக்கி: பாரும், கேதுருமரங்களால் செய்யப்பட்ட வீட்டிலே நான் வாசம்பண்ணும்போது,தேவனுடைய பெட்டி திரைகளின் நடுவே வாசமாயிருக்கிறதே என்றான்.

அப்பொழுது நாத்தான் ராஜாவை நோக்கி: நீர் போய் உம்முடைய இருதயத்தில் உள்ளபடியெல்லாம் செய்யும். கர்த்தர் உம்மோடு இருக்கிறாரே என்றான்.

உங்களுடைய மனதில் என்றாவது ஒரு பாரம் அழுத்துவது போல உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? ஆனால் அது என்ன பாரம் என்றே தெரியவில்லை அல்லவா? ஒருவேளை யாருக்கோ ஒருவருக்கு நம்முடைய உதவி தேவைப்படுகிறது என்ற ஒரு பாரம். அல்லது ஒருவேளை எங்கோ உடனே போகவேண்டும் என்ற ஒரு பாரம்!

இதைப்போன்ற ஒரு பாரமும், மன உருத்தலும் தான் தாவீதை வாதித்தது. கர்த்தர் அவன் வீட்டில் இளைப்பாறும் சூழ்நிலயை அவனுக்கு ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருந்தார். தன்னுடைய வீட்டில் இளைப்பாறிய அவன் தேவனோடு உறவாடிக் கொண்டிருந்தபோது அவன் கண்கள் திறந்தது. அவன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு தான் செய்ய வேண்டிய கடமை ஒன்று உள்ளதை உணர்ந்தான்.

தன்னுடைய நண்பனும் தீர்க்கதரிசியுமான நாத்தானை அழைத்து, தன் உள்ளத்தின் பாரத்தை பற்றி கூறுகிறான்.  நான் கேதுருமரங்களால் செய்யப்பட்ட வீட்டிலே நான் வாசம் பண்ணும்போது தேவனுடைய பெட்டி திரைகளின் நடுவே வாசமாயிருக்கிறதே என்று தன் பாரத்தை கூறுகிறான்.

தாவீது தன் வேலைகளிலிருந்து சற்று ஒய்ந்து இளைப்பாறியபோது தேவனுடைய பெட்டிக்கு ஒரு நிரந்தர வாசஸ்தலம் வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தான். உலகத்தின் பல்வேறு சத்தங்களுக்கு நம்முடைய செவிகள் அடைபட்டு நம்முடைய ஆத்துமா கர்த்தரை மட்டும் தேடும்போதுதான் தேவன் நம்முடைய செவிகளில் மெல்லிய சத்தத்தோடு கூறும் காரியங்கள் நமக்கு கேட்கும். இந்த உலகத்தில் நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய பணி நமக்கு புலன்படும்.

இன்று நம்முடைய செவி தேவனுடைய சத்தத்தைக் கேட்கவும், நம்முடைய கண்கள் தேவனுடைய தரிசனத்தைக் காணவும் தயாராக உள்ளதா? தாவீதைப் போல உன்னுடைய எல்லா வேலைகளிலிருந்தும் சற்று விடுபட்டு கர்த்தரிடம் சற்று நேரம் செலவிடு! தாவீதைப் போல உன் கண்கள் திறக்கப்படும்!

நீ உனக்குள் காணும் தரிசனம் உன் கடமையாக மாறும்!

நீ உன்னை சுற்றிக் காணும் தரிசனம் உன் ஆர்வமும், நாட்டமுமாகும்!

நீ மேல் நோக்கி காணும் தரிசனம் உன் விசுவாசமாகும்!

 

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

 

 

 

இதழ்: 693 அவர் தரும் இளைப்பாறுதல்!

2 சாமுவேல் 7:1  கர்த்தர் ராஜாவைச் சுற்றியிருந்த அவனுடைய எல்லாச் சத்துருக்களுக்கும் அவனை நீங்கலாக்கி, இளைப்பாறப்பண்ணினபோது…

நான் என்னுடைய அவசரத்தால் 2 சாமுவேல் 11 ம் அதிகாரத்தில் உள்ள தாவீதும் பத்சேபாளும் கதைக்குத் தாவ முயன்றபோது கர்த்தர் அஅற்கு தடைபோட்டர். தாவீதுக்கும் மீகாளுக்கும் வாரிசு இல்லாமல் இருந்தது என்பதை முடித்தவுடன், தாவீதுக்கும் பத்சேபாளுக்கும் ஒரு வாரிசு  பிறந்ததை ஆரம்பிக்க நினைத்த என்னை கர்த்தர் இந்த இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் இடையில் உள்ள அதிகாரங்களை படிக்கத் தூண்டினார்.

2 சாமுவேல் 7 ம் அதிகாரம் இளைப்பாறுதல் எவ்வளவு முக்கியம் என்று நமக்குப் போதிக்கிறது. கர்த்தர் ராஜாவை இளைப்பாறப்பண்ணினபோது என்ற வார்த்தை கர்த்தர் இந்த இளைப்பாறுதலை தாவீதுக்கு அருளினார் என்பதை உணர்த்துகிறது. தாவீது யுத்தம் பண்ணுவதிலும், திருமணம் பண்ணுவதிலும், நாட்டை ஆளுவதிலும் மிகவும் மும்முரமாக இருந்துவிட்டான். கர்த்தர் இப்பொழுது சற்று இளைப்பாறுதலைக் கொடுத்து வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது என்ன என்று அவன் சிந்திக்க நேரம் ஏற்படுத்தினார்.

நாம் எத்தனைமுறை நம்முடைய வேலைகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு, நமக்கென்று சற்று நேரம் ஒதுக்க முடியாமல் அவதிப்படுகிறோம். நம்மால் நேராக சிந்திக்ககூட முடியாத நிலை. ஒரே குழப்பமான மனநிலை!  வெளியில் உள்ள எத்தனை சக்திகள் நம்மை விரட்டுகின்றன! யாருடைய வேலையை செய்வது என்றே தெரியவில்லை! அவை நாம் விரும்பும் அமைதியை கெடுத்து விடுகின்றன!

இதே மனநிலையில் தான் அன்று தாவீதும் இருந்திருப்பான். வெளியே யுத்தத்துக்கு மேலே யுத்தம்!  உள்ளே மீகாளைப்போன்ற மனைவிமாரால் பிரச்சனை! நாட்டை ஆளுவது சுலபமா என்ன? எத்தனை சக்திகள் தான் அவனை ஆட்டிப்படைக்கின்றன! பம்பரம் போல சுழன்ற அவன் வாழ்வில் கர்த்தருக்கு இடமே இல்லாமல் போயிற்று! நம்மைப் போலத்தான்!

தேவனாகிய கர்த்தர் நம்முடைய பாதையில் வெளிச்சம் காட்டவேண்டுமென்று நாம் விரும்பினால், நாம் நம்முடைய நேரத்தை கர்த்தருக்கென்று ஒதுக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் சரியான வெளிச்சத்தை பின் தொடருகின்றோமா என்று நமக்குத் தெரியும்! சில நேரங்களில் சாலைகளில் கண்களை கூச செய்யும் ஹெட் லைட் போல சில தவறான வெளிச்சம் நம்மை தேவனுடைய சித்தம் என்ற பாதையை விட்டு விலக செய்துவிடும்.

கர்த்தர் தாவீதை இளைப்பாறப்பண்ணினபோது அவன் நிச்சயமாக கர்த்தரை நோக்கிப்பார்த்து அவரோடு பேசி, உறவாடியிருப்பான்.

நம்மால் சற்று நேரம் கர்த்தருக்கென்று கொடுக்க முடிகிறதா? வாழ்க்கை எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் அதன் மத்தியில் கர்த்தருடன் செலவிடும் நேரத்தை மட்டும் விட்டு விடாதே!

கர்த்தருடைய சமுகத்தில் அமைதியாக இருக்கும்போது தான் நமக்கு நல்ல இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும்!

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

இதழ்: 692 நம்மைக் கொல்லும் தனிமை!

2 சாமுவேல் 6: 23 அதினால் சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாளுக்கு மரணமடையும் நாள் மட்டும் பிள்ளை இல்லாதிருந்தது.

தனிமை என்னைக் கொல்கிறது என்று சொல்லும் அநேகரைப் பார்த்திருக்கிறேன். வாழ்க்கையின் கொடுமையால் தனிமைக்குள் தள்ளப்பட்டவர்கள், பிள்ளைகளோடு வாழ மறுத்து தனிமையைத் தெரிந்து கொண்டவர்கள் என்று பலரைப் பார்த்திருக்கிறேன்.

இந்த அதிகாரத்தின் கடைசி வசனமாகிய இன்றைய வசனம் கூறுகிறது, சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாளுக்கு குழந்தை இல்லை என்று.

மீகாள் என்ற பெயரின் அர்த்தம், ஒரு நீரோடை என்பதுதான். அவள் வாழ்க்கையில் நீரோடை போன்ற கட்டுக்கடங்காத அன்பும் காதலும் ஒருகாலத்தில் தாவீது மீது இருந்ததை நாம் அறிவோம். அநேகப் பெண்களைப் போல அவளால் தன் காதலை மறைக்க முடியவில்லை. அவள் முகம் பிரகாசித்தது. ஆனால் அவளுடைய நீரோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதுபோல் ஏற்பட்டன பல பிரச்சனைகள்.  அவள் அன்பு கணவனைக் காப்பாற்ற தன் தகப்பனை ஏமாற்றி பொய் சொல்லி நாடகமாடவேண்டியிருந்தது.

அவள் தாவீதை ஜன்னலின்வழியாய் இறக்கி விட்ட நாளுக்கு பின் அவனைக் காணவே முடியவில்லை. அவள் முகம் வெளிப்படுத்திய அன்பையும் ஏக்கத்தையும் அவள் தகப்பனாகிய சவுல் காணத்தவறவில்லை. அவள் தகப்பன்  இன்னொருவனுக்குத் திருமணம் செய்து கொடுத்தான். அவள் தகப்பனுடைய மறைவுக்குபின் அவளுடைய சகோதரன் இஸ்போசேத் அவளைத் தன் கணவனிடமிருந்து பிரித்து வந்து தாவீதிடம் ஒப்புவித்தான். அந்த சமயத்தில் தாவீதுக்கோ பல மனைவிகளும், மறுமனையாட்டிகளும் இருந்தனர்.

மீகாளின் மன நிலையை சற்று யோசித்து பாருங்கள்! ஒருகாலத்தில் அவள் மட்டுமே தாவீதுக்கு சொந்தமாக இருந்தாள். ஆனால் இப்பொழுது தாவீது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கை அவளுக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்? மனதில் கசப்பையும் வெறுப்பையும் ஏந்தத்துவங்கினாள். தாவீது கர்த்தரின் பெட்டிக்கு முன்பாக நடனமாடிக்கொண்டு வந்ததைக் கண்டு அவதூறான வார்தைகளைப் பேசினாள்.

அதன் பின்னர் மீகாளுக்கு குழந்தை இல்லை என்றுதான் நாம் வேதத்தில் படிக்கிறோம். இன்று எத்தனையோபேருக்கு மருத்துவரீதியாக குழந்தைப்பேறு இல்லாமல் இருக்கிறது. அதை எல்லோரும் சாபமாகப் பார்க்கிறார்கள்  வேதத்தில் கூட பல இடங்களில்  கர்த்தர் கர்ப்பத்தை அடைத்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆனால் வேதத்தின் பல  மொழியாக்கங்களை நான் படிக்கும்போது எங்குமே கர்த்தர் மீகாளின் கர்ப்பத்தை அடைத்தார் என்று சொல்லவேயில்லை. அப்படியானால் இதை மீகாள் தான் தெரிந்துகொண்டாள் என்றுதானே அர்த்தம்? இந்த கசப்பான வாக்குவாதத்துக்கு பின்னர் அவள் தன் கணவனோடு சேர்ந்து வாழவே இல்லை என்று அர்த்தம். தனிமையை அவளே தெரிந்துகொண்டாள் என்று  அர்த்தம்!

சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்குள்ளிருந்து ஊறி வரும் அன்பு என்னும் நீரோடையை வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளோ அல்லது வாழ்க்கையில் உள்ள எவருமோ தடை போடாதபடி காத்துக்கொள்ளுங்கள். பிரச்சனைகளை ஒரு சாலைத்தடையைப் போல பார்க்காமல், அதை ஒரு பாலமாகப் பாருங்கள்.  இந்த அணுகுமுறையோடு நாம் வாழும்போது தனிமை நம்மைக் கொல்லாது! மீகாளின் தனிமையான வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு பாடமாக அமையட்டும்.

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்

 

இதழ்: 691 மெதுவான பிரதியுத்தரம் கோபத்தை மாற்றும்!

2 சாமுவேல் 6:21  அதற்குத் தாவீது மீகாளைப் பார்த்து: உன் தகப்பனைப் பார்க்கிலும் அவருடைய எல்லா வீட்டாரைப் பார்க்கிலும், என்னை இஸ்ரவேலாகிய கர்த்தருடைய ஜனத்தின்மேல் தலைவனாகக் கட்டளையிடும்படிக்குத் தெரிந்துகொண்ட கர்த்தருடைய சமுகத்திற்கு முன்பாக ஆடிப்பாடினேன்.

என்னை யாராவது தீண்டி விட்டால் சும்மா இருக்கமாட்டேன் என்று சிலர் கூறுவதை கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா!

தாவீதும் மீகாளும் அப்படிதான் இங்கு நடந்து கொண்டனர். என்னைப்பற்றி நீ அவதூறு சொன்னால் நான் மட்டும் சும்மா இருப்பேனா என்று தாவீதும் மீகாளிடம் பேசுவதை இன்றைய வேதாகமப்பகுதி காண்பிக்கிறது. தாவீது தன்னை இஸ்ரவேலின் தலைவனாகத் தெரிந்து கொண்டது கர்த்தர் தான் எந்த மனுஷனும் இல்லை  என்று அவள் மேல் கணையை எறிந்தான்.

மீகாளுடைய தகப்பனாகிய சவுலும் அவளுடைய சகோதரர் அனைவரும் போரில் மரித்துப் போயிருந்தார்கள். அவளும் சந்தோஷமாகவாழ்ந்து கொண்டிருந்த அவளுடைய கணவ்னை விட்டு பிரித்து வரப்பட்டிருந்தாள். அவளை நேசித்த ஒருவனைவிட்டு விட்டு இப்பொழுது அரண்மனையை பெண்களால் நிரப்பியிருந்த ஒருவனோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள்.

அவளுடைய பற்போதைய மனநிலையை புரிந்து கொண்டு தாவீது இன்னும் கொஞ்சம் நிதானமாக அவளோடு பேசியிருக்கலாம் என்று எனக்குத் தோன்றியது. அதற்கு பதிலாக அவளுடைய தகப்பனையும், மொத்த குடும்பத்தையும் கீழே போட்டு பேசுவது மட்டுமல்லாமல், விஷம் நிறைந்த உணவின்மேல் சற்று அதிகம் குழம்பு ஊத்துவதுபோல, அந்த ஊரில் உள்ள எல்லா பெண்களின் கண்களுக்கும் தன்னைப் பிடிக்கும் என்றும் கூறினான்.

தாவீது மீகாளிடம், இனி அவளுடைய குடும்பம் அல்ல தான்மட்டுமே தேசத்தின் பெண்கள் மனம் மகிழும் அழகிய வாலிபன் என்று தெளிவு படுத்தினான்.

மீகாள் தாவீதைக் குற்றப்படுத்தி பேசியது நிச்சயமாக எனக்கு பிரியமில்லை என்றாலும், தன்னுடைய கணவனிடமிருந்து வலுக்கட்டாயமாக பிரித்து வரப்பட்ட அவள்மேல் ஒரு பரிதாபம் பிறந்தது. கொஞ்சம் நிதானமாக அவளை நடத்தியிருக்கலாம் என்று தோன்றியது.

தாவீதின் அரண்மனையில் அவனுடைய அநேக மனைவிமார்களையும், மறுமனையாட்டிகளையும் அவர்களுடைய  கார சாரமான வெறுப்பையும் கண்டு வளர்ந்த தாவீதின் குமாரனாகிய சாலொமோன் கூறிய வார்த்தைகள் எனக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தன.

மெதுவான பிரதியுத்தரம் உக்கிரத்தை மாற்றும். கடுஞ்சொற்களோ கோபத்தை எழுப்பும்.  ( நீதிமொழிகள் 15:1)

ஒருவேளை தாவீது மெதுவாக அவளுக்கு பிரதியுத்தரம் கொடுத்திருந்தால் அதன் விளைவு எப்படியிருந்திருக்கும்? இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம்?

உங்கள் சகோதரி

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்