கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

Safety? Nowhere else!

Recently I was traveling back from Valparai, and eyes caught the beauty of tall trees. Their trunks were like made of iron and the roots embedded on the rock looked like rock itself. As I looked at those mighty trees, I thought about all the years it took to grow so large and tall! How… Continue reading Safety? Nowhere else!

Call of Prayer

WATCH YOUR STEPS!

On this Sunday evening after a heavy rain fall here, dark mist covered the mountains. As I stepped out on the pathway that leads to our front gate, from under our coffee bush I saw something slither quickly across in front of me. Fortunately, what I saw was not a snake but just a long… Continue reading WATCH YOUR STEPS!