கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

HE IS RISEN INDEED!

But on the first day of the week at early dawn, the women went to the tomb, taking the spices which they had made ready. And they found the stone rolled back from the tomb. But when they went inside, they did not find the body of the Lord Jesus (Luke 24: 1-3) On this… Continue reading HE IS RISEN INDEED!