கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

A SIGN OF HIS PROMISE!

On this Sunday evening, the hot and humid weather in Chennai made me look back to the pleasant monsoon we had in the mountains where we usually spend our summer months.  During the monsoon months, from June to August, we are treated to monsoon rains which begins in Kerala. When massive clouds roll in, lightening… Continue reading A SIGN OF HIS PROMISE!