கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

A ray of Light will pierce through our life!

This Sunday was unusually quiet and gloomy as our city was under a very strict lockdown. But I think Solar eclipse was the strong reason to lock our people down more than the fear of Covid. Apart from the strayed dogs there was no one  on the streets. I should admit that a sound of… Continue reading A ray of Light will pierce through our life!