கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

Pressed under burdens?

Ouch, this morning! was the feeling that came upon me when I woke up this Sunday morning and I felt as though I was pressed under a heavy weight and felt it in the muscles of back and neck.

Recently had a road trip to Valparai. As we climbed the mountain, my eyes caught the lovely plants, or some wild flowers peeking out from under the big rocks. It is as if the plant is shouting, ‘big rock, you cannot weight me down, you cannot destroy me.

The effect of burdens in our lives is like the weight caused by heavy rocks on plants.

But as I witnessed that from under the heavy burden, new life sprang up and blossomed, I looked back at my own life and realized that the life’s burdens brought about over the years, by strong rocks of embarrassment, unworthiness, and disgrace have neither crushed me down nor destroyed because the Lord who promised me the following has truly dealt wondrously with me! Hallelujah!

And I will restore for you the years that the locust has eaten … and you shall be satisfied and praise the name of the Lord, your God, Who has dealt wondrously with you. ( Joel 2:25)

Prema Sunder Raj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s