கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

THE LORD IS OUR SHEPHERD!

If someone  ask me to write a few  words to describe my heavenly Father, how would I express about Him???? I am sure  David thought like me when he wrote Psalm 23 where he calls The Lord as his Shepherd. David makes it clear that in his life,  the God of heaven and earth  is… Continue reading THE LORD IS OUR SHEPHERD!