கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

THY WORD IS A LAMP!

This morning as I was working around the house, I noticed our beautiful lamp that is placed on a  table top decorating our living room was not connected to the electric plug at all. When I looked at this lamp without power to give light, I remembered the words of David in Psalms 119, Thy… Continue reading THY WORD IS A LAMP!