கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

Don’t you need God now!

This evening I was reading I Samuel 25 where we read about a man named Nabal. What I find extremely interesting is that before we are even told this person's name, we get to take a look at his financial ledger which made me think that Nabal was considered by society a great and rich.… Continue reading Don’t you need God now!