மலர்:1இதழ் 87 மோசம் போக்காதே! மோசம் போகாதே!

யாத்தி:22:16 நியமிக்கப் படாத ஒரு கன்னிகையை ஒருவன் மோசம் போக்கி அவளோடே சயனித்தால், அவன் அவளுக்காக பரிசம் கொடுத்து அவளை விவாகம் பண்ணக் கடவன்.

 

யாத்திராகமத்தில் உள்ள தேவனுடைய கட்டளைகளை சில நாட்கள் தியானிக்கலாம் என்று நினைத்தோம். என் கை வலியின் காரணமாகத் தொடர முடியவில்லை. ஓரளவுக்கு விடுதலையை என் தேவன் கட்டளையிட்டதால் தொடரலாம் என்று எண்ணுகிறேன்.

இன்றைய வேதாகம பகுதியில் “மோசம் போகுதல்” என்ற வார்த்தையைப் பார்க்கிறோம். அப்படியானால் என்ன? சில நேரங்களில் நாம் எதையாவது செய்யக்கூடாது என்று உறுதியாய் வாழும்போது சோதனைகள் குறுக்கிட்டு நம்மை மோசம் போக்குகின்றன அல்லவா?

இன்றைய வேதாகம பகுதியில்  ”நியமிக்கப் படாத ஒரு கன்னிகையை ஒருவன் மோசம் போக்கி அவளோடே சயனித்தால், அவன் அவளுக்காக பரிசம் கொடுத்து அவளை விவாகம் பண்ணக் கடவன்”. என்று வாசிக்கிறோம்.

தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வாழ்வின் மூலாதாரமான கட்டளைகளைக் கொடுக்கும் போது, ஒருவன் ஒரு பெண்ணை மோசம் போக்கக்கூடாது என்ற இந்தக் கட்டளையைக் கொடுத்தார். ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை மோசம் போக்குவதோ அல்லது ஒரு பெண் ஒரு ஆணை மோசம் போக்குவதோ தேவனுடைய சித்தத்தில் இல்லை. ஆசை வார்த்தைகளைப் பேசி மோசம் போக்காதே என்பது தேவனின் கட்டளை.

மோசம் போக்குதல் என்ற வார்த்தைக்கு ‘ விலகுதல்’ என்ற அர்த்தமும் எபிரேய மொழியில் உண்டு. நம்முடைய ஜீவியத்தில் உலக சிற்றின்பங்கள், பண ஆசை, பெண் ஆசை என்ற பல ஆசைகள் நம்மை மோசம் போக்கி தேவனுடைய சித்தத்திலிருந்து நம்மை வழி விலகச் செய்யும்.

இன்று உன் வாழ்க்கையை சோதித்து பார்? நீ எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய்? ஒரு தனி மனிதனின் அல்லது ஒரு பெண்ணின் ஆசையை திருப்தி படுத்த வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? அல்லது உலக ஆசைகளால் மோசம் போய் தேவனை விட்டு தூரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா?

அல்லது தேவாதி தேவனின் பிள்ளை என்ற பெரிய தகுதியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா?

வேதம், (நீதி:1:10) “என் மகனே ( மகளே) பாவிகள் உனக்கு நயங்காட்டினாலும் நீ சம்மதியாதே” என்று தெளிவாக கூறுகிறது.

மோசம் போக்காதே! மோசம் போகாதே! இது தேவனின் கட்டளை!

உங்கள் சகோதரி,

பிரேமா சுந்தர் ராஜ்    

premasunderraj@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s