கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

God can change your impossibilities today!

This evening I was reading I Samuel 23, where David was told by God that he was the chosen leader of Israel. But very much like Moses who waited eighty years to really be in the place God needed him, it took God some time to get David from the pasture into the palace. Patience… Continue reading God can change your impossibilities today!