கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு, குடும்ப தியானம், தினசரி வேத தியானம், தேவனுடைய அனுதின வார்த்தை, வேதாகம தியானம், வேதாகமப் பாடம், Bible Study, Call of Prayer, Family Devotion, Tamil Bible study, Tamil Christian Families, The word of God, Thought for today, To the Tamil Christian community

இதழ்: 1093 உனக்காய் மரத்தில் உயர்த்தப்பட்டவரை நோக்கு!

எண்ணா:21:7 அதினால் ஜனங்கள் மோசேயிடத்தில் போய்: நாங்கள் கர்த்தருக்கும் உமக்கும் விரோதமாய்ப் பேசினதால் பாவஞ்செய்தோம்; சர்ப்பங்கள் எங்களைவிட்டு நீங்கும்படி கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணவேண்டும் என்றார்கள்; மோசே ஜனங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினான்.  போன மாதம் ஒரு புதிய போன் வாங்கினேன்! என்னுடைய  ஏழு வயது பேரன் தான் அந்த   போனை ( iPhone) உபயோகிப்பதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தான். நான் 12 வருடங்களாக ஐ போன் உபயோகித்து வ்ருகிறேன். ஆனால் ஹோம் பட்டன் இல்லாத இந்த… Continue reading இதழ்: 1093 உனக்காய் மரத்தில் உயர்த்தப்பட்டவரை நோக்கு!